خدمات پاراکلینیکی

خدمات پاراکلینیکی در منزل آنی طب

 

ردیف

نوع خدمات پاراکلینیکی

توسط

مدت زمان

تعرفه هوم کر

ملاحضات

1

فیزیوتراپی یک اندام

کارشناس

1 جلسه

1.400.000ریال

به کارشناس ارشد 15% و دکترای فیزیوتراپی 20% تعرفه مبلغ کارشناس اضافه می گردد.

2

فیزیوتراپی دو اندام

کارشناس

1 جلسه

1.700.000ریال

به کارشناس ارشد 15% و دکترای فیزیوتراپی 20% تعرفه مبلغ کارشناس اضافه می گردد.

3

فیزیوتراپی سه اندام

کارشناس

1 جلسه

2.000.000ریال

به کارشناس ارشد 15% و دکترای فیزیوتراپی 20% تعرفه مبلغ کارشناس اضافه می گردد.

4

گفتار درمانی

کارشناس گفتار درمانی

هر جلسه

1.800.000ریال

به کارشناس ارشد 15% به تعرفه کارشناس اضافه می گردد

5

کاردرمانی

کارشناس کار درمانی

هر جلسه

1.800.000ریال

به کارشناس ارشد 15% به تعرفه کارشناس اضافه می گردد

6

رادیولوژی یک اندام

کارشناس

1 نوبت

3.800.000ریال

ایاب و ذهاب دو نفر برای حمل دستگاه رادیولوژی

7

رادیولوژی دو اندام

کارشناس

1 نوبت

5.000.000 ریال

ایاب و ذهاب دو نفر برای حمل دستگاه رادیولوژی

8

سونوگرافی ساده

متخصص رادیولوژی

1 جلسه

ورودی

6.000.000 ریال

بر اساس order پزشک به مبلغ ورودی اضافه می گردد.

9

سونوگرافی رنگی

متخصص رادیولوژی

1 جلسه

ورودی

6.000.000 ریال

بر اساس order پزشک تعیین می گردد

10

ماساژ درمانی و ریلکسیشن

کارشناس مدرک دار

1جلسه

1.400.000ریال

بر اساس رعایت طرح انطباق قابل اجراست

11

گرفتن نوار قلب در منزل

کارشناس پرستاری

1جلسه

2.500.000ریال

هزینه اجاره دستگاه هم محاسبه شده است

 

shape image