خدمات مشاوره

خدمات مشاوره آنلاین آنی طب

 

ردیف

نوع خدمات مشاوره

توسط

مدت زمان

تعرفه هوم کر

ملاحضات

1

مشاوره فوق تخصص

فوق تخصص

10 دقیقه

5.100.000ریال

*- شامل مشاوره و آموزش،دستورات

2

مشاوره متخصص

متخصص

10 دقیقه

4.100.000ریال

*- شامل مشاوره و آموزش،دستورات

3

مشاوره پزشک عمومی

پزشک عمومی

10 دقیقه

2.000.000ریال

*- شامل مشاوره و آموزش،دستورات

4

بررسی و مشاوره پرستاری

نرس

15 دقیقه

 800.000 ریال

*- آموزش و مشاوره پرستاری و ارائه برنامه مراقبتی

5

تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس تغذیه

هر جلسه

1.200.000ریال

به کارشناس ارشد 15% به تعرفه کارشناس اضافه می گردد

6

روانشناسی بالینی

کارشناس

هر جلسه

1.200.000ریال

مشاوره زناشویی و زوج درمانی،اختلالات روانی

7

روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد

هر جلسه

1.800.000ریال

شامل اختلالات روانی (افسردگی،وسواس،اضطراب و...)

8

روانشناسی بالینی

دکتر

هر جلسه

2.800.000ریال

درمانهای اختلالات روانی،محیط درمانی،گروه درمانی،زوج درمانی

9

مشاوره و آموزش بهداشت

کارشناس

1 جلسه

1.200.000ریال

در منزل،محل کار و کارخانجات و ادارات و ...

10

مشاوره بهداشت محیط

کارشناس

1 جلسه

1.200.000ریال

در منزل،محل کار و کارخانجات و ادارات و ...

11

مشاوره و آموزش بهداشت حرفه ای

کارشناس

1 جلسه

1.200.000ریال

در منزل،محل کار و کارخانجات و ادارات و ...

12

مشاوره و آموزش کمکهای اولیه

نرس

1 جلسه

1.200.000ریال

 

shape image