پیغام مدیریت

پیغام مدیریت

امروزه سبک زندگی دیجیتالی و ضرورت سهولت دسترسی به انواع خدمات با توجه به حضور در عصر ارتباطات و لزوم سازگاری با نظام های مدرن جهانی و به تبع قرارگیری در رده ملل پیشرفته،جوامع را بر آن واداشته است که به نیازهای بشری در بستر تکنولوژی نگاه ویژه ای داشته اند که فلسفه پدید آنی طب در همین راستا بوده است.                                                                                      
آنچه که تیم آنی طب اکنون به عنوان افتخار از آن یاد میکند ایجاد بستر خدمات سلامت در منزل با تکیه بر فناوری اطلاعات که تحول عظیمی در حوزه سلامت است.آنی طب با استناد به برنامه ششم کشور و ارتقاء سطح سلامت جامعه و توسعه پرستاری جامعه نگر و با تکیه برتوان و دانش تخصصی هزاران نیروی کارآمد و دارا بودن استراتژی راهبردی از طریق مدیران مراکز بالینی و پرستاری در منزل و بهینه سازی هزینه های درمانی،گامی موثر برای رفاه مردمان این مرز و بوم نهاده است.ارتقای جایگاه سلامت در سطح کشوری در گام نخست و سپس رشد شاخص های بهداشتی کشور در سطح جهانی تنها آرمان و انگیزه تیم آنی طب می باشد.                                                                                          
آنی طب دو ویژگی در دسترس بودن و افزایش کیفیت خدمات پرستاری در منزل را مدنظر قرار داده است تا اولین استارت آپ تخصصی در منطقه خاورمیانه باشد.                                                      
ما برآنیم که با استعانت از درگاه حق تعالی و همیاری تمامی حوزه های سلامت کشور بالاخص مراکز خدمات پرستاری تحت پوشش انجمن صنفی مدیران مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل پویش ملی سلامت دیجیتال در منزل را آغاز کنیم.                                                                       
      

آنی طب به فردای سلامت این میهن می اندیشد
رئیس هیئت مدیره شرکت سلامت یاران آنی طب ایرانیان (آنی طب)
رضا رستگار                               
 

shape image